Offline Store

Vala (Bangi)

Flagship Store
D-12-G Plaza Paragon Point , Jalan Medan Pusat Bandar 5 , Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. Malaysia
For any inquiries
Tel : 012 884 9796

 

Vala (Kota Bharu)
Premium Partner Store
PT 97 T/B Jalan Bazar Buloh Kubu 15300, 15300 Kota Bharu, Kelantan
For any inquiries
Tel : 012 950 8842